Saltar al contingut principal

Bonificació extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics.

Dades Generals

Denominació

Bonificació extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Mesura de bonificació extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Sede electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servici

Inici: Devolucions bonificacions; es presentarà mensualment, en els primers 15 dies naturals dels mesos de maig, juny i juliol de 2022, una sol·licitud de devolució de les bonificacions efectuades el mes anterior.

Tramitació: comprovació de consistència de la informació de subministrament de combustible durant el període de referència.

Terminació: la devolució acordada s'abonarà mitjançant transferència bancària, entenent-se notificat l'acord de devolució per la recepció de la transferència. Transcorregut el termini d'un mes, comptats des de la fi del termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució, sense haver-se efectuat la devolució, la sol·licitud podrà entendre's desestimada

Sol·licitud anticipe a compte: es podrà sol·licitar amb anterioritat al 15 d'abril de 2022.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo,

por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE 30-marzo-2022)