Saltar al contingut principal

PRÒRROGA de l'ajuda al transporte per a beneficiaris de la devolució per Gasoil Professional, Reial decret-llei 20/2022 de 27 de desembre

Dades Generals

Denominació

PRÒRROGA de l'ajuda al transporte per a beneficiaris de la devolució per Gasoil Professional, Reial decret-llei 20/2022 de 27 de desembre

Tipus de procediment

Ajuts, beques i subvencions

Matèria

Duanes

Objecte

Ajuts gestionades per l'AEAT (Pla de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

Inici: sol·licitud conjuntament amb les devolucions de l'Impost sobre Hidrocarburs per gasoil professional.

Tramitació: revisió i resolució per les Dependències Regionals de Duanes i II. EE.

Terminació: pagament de l'ajuda.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica