Saltar al contingut principal

PRIMERA ajuda per a sufragar el preu del gasoil consumit per productors agraris Reial decret-llei 20/2022

Dades Generals

Denominació

PRIMERA ajuda per a sufragar el preu del gasoil consumit per productors agraris Reial decret-llei 20/2022

Tipus de procediment

Ajuts, beques i subvencions

Matèria

Duanes

Objecte

Ajuts gestionades per l'AEAT (Pla de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna)

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en sede electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

Inici: sol·licitud conjuntament amb les devolucions de l'impost sobre hidrocarburs per Gasoil agrícola.

Tramitació: revisió i resolució per les Dependències Regionals de Duanes i II. EE.

Terminació: pagament de l'ajuda si així procedix.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Artículo 24 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre,

de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad (BOE 28-diciembre-2022).

Normativa de tramitación

Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-octubre-2015).