Saltar al contingut principal

QUARTA ajuda directa al transporte, Reial decret-llei 5/2023 de 28 de juny (no beneficiaris devolució gasoil professional)

Dades Generals

Denominació

QUARTA ajuda directa al transporte, Reial decret-llei 5/2023 de 28 de juny (no beneficiaris devolució gasoil professional)

Tipus de procediment

Ajuts, beques i subvencions

Matèria

Subvencions i Ajuts

Objecte

Ajuts gestionades per l'AEAT (Pla de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna)

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servici

Inici: presentació sol·licitud per via electrònica entre 18 de setembre i el 31 d'octubre de 2023.

Tramitació: revisió i resolució per les Dependències Regionals de Duanes i Impostos Especials.

Terminació: pagament de l'ajuda.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio,

por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (BOE 29-junio-2023)

Normativa de tramitación

Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 2-octubre-2015).