Saltar al contingut principal

II. EE. Gasoil agrícola. Sol·licitud de devolució Gasoil agrícola

Dades Generals

Denominació

II. EE. Gasoil agrícola. Sol·licitud de devolució Gasoil agrícola

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials (II. EE). Sol·licitud de devolució de l'Impost Especial sobre Hidrocarburs per les quotes suportades en adquisicions de gasoil per a ús en agricultura, inclosa l'horticultura, ramaderia i silvicultura.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud de devolució per adquisicions de gasoil agrícola.

Fases del procediment/servici

Inici. Presentació sol·licitud Telemàtica (Models “gasoil agrícola”)

Tramitació. Per Oficina Gestora de II. EE.

Terminació. Resolució per Oficina Gestora de II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica