Saltar al contingut principal

II. EE. Model 523.Aplicació del benefici de devolució dels IIEE sobre l'alcohol i begudes alcohòliques.

Dades Generals

Denominació

II. EE. Model 523.Aplicació del benefici de devolució dels IIEE sobre l'alcohol i begudes alcohòliques.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos especials (II. EE.).Reconeixement per l'Oficina Gestora de Duanes i Impost Especials del dret a la devolució de l'impost especial per fabricació d'aromes, aliments farcits o productes sense contingut alcohòlic en l'elaboració dels quals s'ha utilitzat alcohol.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a l'aplicació del benefici de la devolució dels IIEE sobre l'Alcohol i les Begudes alcohòliques.

Fases del procediment/servici

Inici.Presentació sol·licitud, acompanyada de memòria de procés productiu.

Tramitació.Per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE.

Acabament.Resolució per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Resolució de 9 de juliol de 1996, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la qual s'aproven els models de targetes d'Inscripció en el registre territorial i els models d'autoritzacions d'aplicació de beneficis de devolució.(BOE 24-juliol-1996)