Saltar al contingut principal

II. EE. Subministrament de productes exempts en el marc de relacions internacionals

Dades Generals

Denominació

II. EE. Subministrament de productes exempts en el marc de relacions internacionals

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Autorització de subministraments exempts en el marc de les relacions internacionals (exclosa l'OTAN) per als productes objecte dels Impostos Especials sobre l'Alcohol i Begudes Alcohòliques, de l'Impost sobre les Labors del Tabac, de l'Impost sobre l'Electricitat i per als combustibles inclosos en l'àmbit objectiu de l'Impost sobre Hidrocarburs

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT (a través de Ministeri d'Afers Exteriors)

Documentació

Sol·licitud d'autorització exempció

Fases del procediment/servici

Inici: presentació sol·licitud.

Tramitació: per Departament de Duanes i II. EE, Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

Terminació: Resolució per Departament de Duanes i II. EE, traslladada a interessats a través del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica