Saltar al contingut principal

IE Autorització. Desnaturalització en destí d'alcohol importat

Dades Generals

Denominació

IE Autorització. Desnaturalització en destí d'alcohol importat

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials. Permet la desnaturalització d'alcohol importat en la pròpia Duana o en un establiment autoritzat per ella.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'aprovació de desnaturalització en destí d'alcohol netege rebut de Tercer país.

Fases del procediment/servici

Inici: Presentació sol·licitud.

Tramitació: Per l'Oficina Gestora de Duanes i IE

Terminació: Resolució per l'Oficina Gestora de Duanes i IE competent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol,

pel qual s'aprova el Reglament dels Impostos Especials. Article 73.5. (BOE 28-juliol-1995)