Saltar al contingut principal

II. EE. Autorització. Prestació de garantia global

Dades Generals

Denominació

II. EE. Autorització. Prestació de garantia global

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials. El Departament de Duanes podrà autoritzar a les empreses obligades a prestar garantia davant diverses Oficines Gestores, a prestar una garantia global davant una sola d'estes oficines, sempre que tal garantia responga dels deutes tributaris exigibles en relació amb les activitats desenvolupades en tots els seus establiments.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a presentació de garantia global.

Fases del procediment/servici

Inici: presentació sol·licitud.

Tramitació: per Departament de Duanes i II. EE.

Terminació: Resolució per Departament de Duanes i II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica