Saltar al contingut principal

II. EE. Autorització. Mescla d'hidrocarbur amb biocarburant en diversos establiments (Centre Gestor)

Dades Generals

Denominació

II. EE. Autorització. Mescla d'hidrocarbur amb biocarburant en diversos establiments (Centre Gestor)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Quan es tracti de biocarburants destinats, com a tals o prèvia modificació química, a mesclar-se amb un carburant abans de la ultimació del règim suspensiu, l'operació de mescla es realitzarà amb l'autorització prèvia del Departament de Duanes i II. EE., quan les operacions de mescla es duguen a terme en més d'un depòsit fiscal o fàbrica dels que siga titular una mateixa persona.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització de mescles d'Hidrocarburs amb Biocarburants en diversos establiments d'un mateix titular

Fases del procediment/servici

Inici: presentació sol·licitud.

Tramitació: per Departament de Duanes i II. EE.

Terminació: Resolució per Departament de Duanes i II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica