Saltar al contingut principal

II. EE. Autorització. Desnaturalitzant per a bioetanol en el supòsit d'aplicació del tipus impositiu als biocarburants

Dades Generals

Denominació

II. EE. Autorització. Desnaturalitzant per a bioetanol en el supòsit d'aplicació del tipus impositiu als biocarburants

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials. Autorització d'un desnaturalitzant per al BIOETANOL

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització de desnaturalitzant per al BIOETANOL.

Fases del procediment/servici

Inici: presentació sol·licitud.

Tramitació: per Departament de Duanes i II. EE.

Terminació: Resolució per Departament de Duanes i II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica