Saltar al contingut principal

II. EE. Autorització. Dispensa de notificació de marcat amb mitjans automàtics

Dades Generals

Denominació

II. EE. Autorització. Dispensa de notificació de marcat amb mitjans automàtics

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Impostos Especials. Autorització de dispensa d'obligació de notificació prèvia en operacions de marcat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a marcat per sistemes automàtics amb notificació prèvia de l'operació.

Fases del procediment/servici

Inici: Presentació sol·licitud.

Tramitació: Per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE.

Terminació: Resolució per l'Oficina Gestora de Duanes i II. EE. competent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica