Saltar al contingut principal

II. EE. Autorització. Reenvie a Fàbrica o Depòsit Fiscal de productes mesclats o contaminats

Dades Generals

Denominació

II. EE. Autorització. Reenvie a Fàbrica o Depòsit Fiscal de productes mesclats o contaminats

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Autorització per a reenvie a fabrica o deposite fiscal de productes objecte de l'impost especial que hagen resultat mesclats amb un altre o contaminats.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Sol·licitud d'autorització per a reenvio de productes contaminats a fàbrica o depòsit fiscal.

Fases del procediment/servici

Inici: presentació sol·licitud.

Tramitació: per Oficina Gestora de II. EE.

Terminació: Resolució per Oficina Gestora de II. EE.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica