Saltar al contingut principal

Autorització de Fàbriques d'Impostos Especials

Dades Generals

Denominació

Autorització de Fàbriques d'Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Autorització per a gestionar una Fàbrica de productes objecte dels Impostos Especials

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud d'autorització

Fases del procediment/servici

Inici:Presentació sol·licitud

Tramitació:Per Oficina Gestora d'Impostos Especials

Acabament:Resolució per Oficina Gestora d'Impostos Especials

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica