Saltar al contingut principal

Autorització de Destinatari Registrat d'Impostos Especials

Dades Generals

Denominació

Autorització de Destinatari Registrat d'Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Autorització de Destinatari Registrat d'Impostos Especials

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Telemàtica

Fases del procediment/servici

Inici: Presentació sol·licitud.

Tramitació: Per Oficina Gestora de Duanes e IIEE

Terminació: Resolució per Oficina Gestora de Duanes e IIEE

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica