Saltar al contingut principal

Altres autoritzacions, la competència de les quals correspon a les Dependències Regionals de Duanes i Impostos

Dades Generals

Denominació

Altres autoritzacions, la competència de les quals correspon a les Dependències Regionals de Duanes i Impostos

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Altres autoritzacions previstes al Reglament d'Impostos Especials, la concessió dels quals correspon a les unitats d'Inspecció i Intervenció de les Dependències Regionals de Duanes i Impostos Especials

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud d'autorització

Fases del procediment/servici

Inici:Presentació sol·licitud.

Tramitació:Per les Dependències Regionals de Duanes i IIEE de la AEAT

Acabament:Resolució de les Dependències Regionals de Duanes i IIEE de la AEAT.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica