Saltar al contingut principal

Altres autoritzacions, de la qual competència correspon a les Oficines Gestores d'Impostos Especials

Dades Generals

Denominació

Altres autoritzacions, de la qual competència correspon a les Oficines Gestores d'Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Altres Autoritzacions previstes en el Reglament d'Impostos Especials, de la qual concessió correspon a les Oficines Gestores d'Impostos Especials

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT

Telemàtica

Documentació

Sol·licitud d'autorització

Fases del procediment/servici

Inici: Presentació sol·licitud.

Tramitació: Per les Oficines Gestores de Duanes e IIEE de l'AEAT

Terminació. Resolució de les les Oficines Gestores de Duanes e IIEE de l'AEAT

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica