Saltar al contingut principal

Devolució Especial per Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia elèctrica.

Dades Generals

Denominació

Devolució Especial per Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia elèctrica.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Grava la producció de l'energia elèctrica.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT.

Fases del procediment/servici

Inici. Presentació sol·licitud.

Tramitació. Oficines Gestores Duanes e IIEE. Contestar requeriments, efectuar al·legacions i/o aportar documents o justificants.

Terminació. Acord denegació o devolució.

Execució. Transmissió a SGD.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Oficines Gestores de Duanes e IIEE

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa

Normativa Bàsica

Orden HAP/703/2013, de 29 de abril,

por la que se aprueba el modelo 583 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos Fraccionados", y se establece la forma y procedimiento para su presentación.