Saltar al contingut principal

Model 587. Declaració-Liquidació Gasos Fluorats Efecte D'hivernacle.

Dades Generals

Denominació

Model 587. Declaració-Liquidació Gasos Fluorats Efecte D'hivernacle.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model d'autoliquidació per a consum de hidrofluorocarburos, perfluorocarburos i el hexaluoruro d'ensofre.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

Inici: Presentació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Orden HFP/826/2022, de 30 de agosto,

    por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Autoliquidación" y el modelo A23 "Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Solicitud de devolución", se determinan la forma y procedimiento para la presentación de los mismos, y se regulan la inscripción en el Registro territorial y la llevanza de la contabilidad de existencias (BOE 31-agosto-2022)

  • Orden HAP/685/2014, de 29 de abril,

    por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación", y se establece la forma y procedimiento para su presentación (BOE 01-mayo-2014)