Saltar al contingut principal

Comptabilitat d'existències de Gasos Fluorats d'Efecte D'hivernacle (des de l'1 de setembre de 2022)

Dades Generals

Denominació

Comptabilitat d'existències de Gasos Fluorats d'Efecte D'hivernacle (des de l'1 de setembre de 2022)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Emplenament de l'obligació de gestió de comptabilitat d'existències en l'Impost sobre Gasos Fluorats d'Efecte D'hivernacle (des de l'1 de setembre de 2022).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable. La interposició serà obligatòria a través de la Sede electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguen obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 16/2013, de 29 d'octubre,

    per la qual s'establixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres (BOE 30-octubre-2013).

  • Ordre HFP/826/2022, de 30 d'agost,

    9or la que s'aprova el model 587 "Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte D'hivernacle. Autoliquidació" i el model A23 "Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte D'hivernacle. Sol·licitud de devolució", es determinen la forma i procediment per a la presentació dels mateixos, i es regulen la inscripció en el Registre territorial i la gestió de la comptabilitat d'existències (BOE 31-agost-2022).