Saltar al contingut principal

Model A23. Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte D'hivernacle. Sol·licitud de devolució

Dades Generals

Denominació

Model A23. Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte D'hivernacle. Sol·licitud de devolució

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Els importadors i els adquirents a què es referix el número 1 de l'apartat quinze de l'article 5 de la Llei 16/2013, de 29 d'octubre, podran sol·licitar la devolució de l'import de l'impost pagat mitjançant la presentació del model A23

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servici

El model A23 es presentarà de forma obligatòria per via electrònica a través d'Internet, d'acord amb el que disposen els articles 2.a), 6, 7, 8, 9, 11, 18, 19.a), 20 i 21 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució de naturalesa tributària

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini. Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa. Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable. La interposició serà obligatòria a través de la Sede electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguen obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden HFP/826/2022, de 30 de agosto,

por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Autoliquidación" y el modelo A23 "Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Solicitud de devolución", se determinan la forma y procedimiento para la presentación de los mismos, y se regulan la inscripción en el Registro territorial y la llevanza de la contabilidad de existencias (BOE, 31-agosto-2022)