Saltar al contingut principal

Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions i ingressos a compte

Dades Generals

Denominació

Verificació de dades / Comprovació limitada - Retencions i ingressos a compte

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a estes declaracions o autoliquidacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

oficie

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servici

Inici. D'ofici. Verificació de dades: mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclarisca o justifiqueu la discrepància observada o les dades relatives a la seua declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració compte amb dades suficients per a formular-la. Comprovació limitada: Per acord de l'òrgan competent. L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant comunicació, en què se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se li informarà sobre els seus drets i obligacions en el curs de les mateixes. Quan les dades en poder de l'Administració Tributària siguen suficients per a formular la proposta de liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d'esta proposta.

Tramitació. Verificació de dades: Amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectue al·legacions en un termini de deu dies. Comprovació limitada: L'obligat tributari que haguera sigut requerit haurà de personar-se en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats. Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectue al·legacions en un termini de deu dies. Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució continga manifestació expressa de què no procedix regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació realitzada.

Terminació. El procediment de verificació de dades acabarà per alguna de les següents formes: a) Resolució, en què s'indique no procedix practicar liquidació provisional o en la que es corregisquen els defectes advertits. b) Liquidació provisional. Haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagen tingut en compte en la mateixa. c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari. Esta circumstància es farà constar en diligencia, no sent necessari dictar resolució expressa. d) Caducitat. e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte de la verificació de dades. La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte de la mateixa. El procediment de comprovació limitada acabarà per alguna de les següents formes: a) Resolució expressa de l'Administració. b) Caducitat. c) Inici d'un procediment inspector que incloga l'objecte de la comprovació limitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

    General Tributaria. Artículos 97 a 116, 131 a 133 y 136 a 140. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115, 155 a 156 y 163 a 165. (BOE 5-septiembre-2007)