Saltar al contingut principal

IVA.Devolució.Procediment de devolució.

Dades Generals

Denominació

IVA.Devolució.Procediment de devolució.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de devolució té per objecte la devolució de les quantitats que siguen procedents d'acord amb el previst en la normativa de cada tribut.Són devolucions derivades de la normativa de cada tribut les corresponents a quantitats ingressades o suportades degudament com a conseqüència de l'aplicació de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Entitats col·laboradores

Oficines de l'AEAT

Documentació

S'haurà de presentar autoliquidació de la qual resulte una quantitat per retornar

Fases del procediment/servici

Inici:A instàncies de l'obligat tributari, mitjançant la presentació d'una autoliquidació de la qual resulte una quantitat per retornar, una sol·licitud de devolució o una comunicació de dades, d'acord amb el disposat en cada cas en la normativa reguladora de cada tribut.

Tramitació:L'Administració examinarà la documentació presentada i la contrastarà amb les dades i antecedents que estiguen en el seu poder.

Acabament:El procediment de devolució acabarà d'alguna de les següents formes:a) Acord en el qual es reconega la devolució sol·licitada.L'acord s'entendrà notificat per la recepció de la transferència bancària o, en el seu cas, del xec.Quan la devolució reconeguda siga objecte de retenció cautelar total o parcial es notificarà l'adopció de la mesura cautelar juntament amb l'acord de devolució.El reconeixement de la devolució no impedirà la posterior comprovació de l'obligació tributària mitjançant els procediments de comprovació o investigació.b) Caducitat.Quan es produïsca la paralització del procediment per causa imputable a l'obligat tributari, l'Administració li advertirà que, transcorreguts tres mesos, podrà declarar la caducitat del mateix.c) Per l'inici d'un procediment de verificació de dades, comprovació limitada o inspecció.** Transcurrido el termini fixat en les normes reguladores de cada tribut i, en tot cas, el termini de sis mesos, sense que s'haguera ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració tributària, esta abonarà l'interés de demora, sense necessitat que l'obligat ho sol·licite.L'interés de demora es meritarà des de l'acabament de l'esmentat termini fins a la data en què s'ordene el pagament sobre l'import de la devolució que en el seu cas siga procedent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre EHA/1375/2009, de 26 de maig,

per la que s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2008, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació telemàtica i es modifiquen altres disposicions relatives a la gestió de determinades autoliquidacions.( BOE, 30-maig-2009 )

Normativa Bàsica