Saltar al contingut principal

IVA. Devolució. Procediment de devolució. Grups d'entitats.

Dades Generals

Denominació

IVA. Devolució. Procediment de devolució. Grups d'entitats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de devolució té per objecte la devolució de les quantitats que procedisquen d'acord amb el que preveu la normativa de l'impost sobre el valor afegit. Són devolucions derivades de la normativa les corresponents a quantitats ingressades o suportades degudament com a conseqüència de l'aplicació de l'Impost. També tenen esta consideració els abonaments a compte que haja d'efectuar l'Administració tributària com bestretes de deduccions a practicar sobre qualsevol tribut.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Sede electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Haurà de presentar-se autoliquidació de la que resulte una quantitat per retornar,

Fases del procediment/servici

Inici: A instàncies de l'obligat tributari, mitjançant la presentació d'una autoliquidació de la que resulte una quantitat per retornar, una sol·licitud de devolució o una comunicació de dades, d'acord amb el que disposa cada cas en la normativa reguladora de cada tribut.

Tramitació: L'Administració examinarà la documentació presentada i la contrastarà amb les dades i antecedents que estiguen en poder seu.

Terminació: El procediment de devolució acabarà d'alguna de les següents formes: a) Acord en el que es reconega la devolució sol·licitada. L'acord s'entendrà notificat per la recepció de la transferència bancària o, si escau, del xec. Quan la devolució reconeguda siga objecte de retenció cautelar total o parcial es notificarà l'adopció de la mesura cautelar juntament amb l'acord de devolució. El reconeixement de la devolució no impedirà la posterior comprovació de l'obligació tributària mitjançant els procediments de comprovació o investigació. b) Caducitat. Quan es produïsca la paralització del procediment per causa imputable a l'obligat tributari, l'Administració li advertirà que, transcorreguts tres mesos, podrà declarar la caducitat del mateix. c) Per l'inici d'un procediment de verificació de dades, comprovació limitada o inspecció. ** Transcorregut el termini fixat en les normes reguladores de cada tribut i, si més no, el termini de sis mesos, sense que s'haguera ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració tributària, esta abonarà l'interés de demora, sense necessitat de què l'obligat el sol·licite. L'interés de demora es meritarà des de la finalització d'este termini fins la data en què s'ordene el pagament sobre l'import de la devolució que si escau procedisca.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició. Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa. Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable. La interposició serà obligatòria a través de la Sede electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguen obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica