Saltar al contingut principal

IRPF. Regularització per manca de presentació.

Dades Generals

Denominació

IRPF. Regularització per manca de presentació.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

És un procediment derivat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que perseguix la comprovació dels fets, actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

oficie

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Oficines de Correus

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servici

Inici: D'ofici, per acord de l'òrgan competent. L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant comunicació, en què se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se li informarà sobre els seus drets i obligacions en el curs de les mateixes. Quan les dades en poder de l'Administració Tributària siguen suficients per a formular la proposta de liquidació, el procediment podrà iniciar-se mitjançant la notificació d'esta proposta.

Tramitació: L'obligat tributari que haguera sigut requerit haurà de personar-se en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats. Amb caràcter previ a la resolució, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectue al·legacions en un termini de deu dies. Es podrà prescindir del tràmit d'al·legacions quan la resolució continga manifestació expressa de què no procedix regularitzar la situació tributària com a conseqüència de la comprovació realitzada.

Terminació: El procediment acabarà d'alguna de les següents formes: Resolució expressa de l'Administració. Caducitat. Inici d'un procediment inspector que incloga l'objecte de la comprovació limitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

    General Tributaria. Artículos 97 a 116, 136 a 140. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115, 163 a 165. (BOE 5-septiembre-2007)