Saltar al contingut principal

Model 100. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Declaració anual.

Dades Generals

Denominació

Model 100. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Declaració anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Entitats Col·laboradores.

Altres oficines habilitades per a la confecció de declaracions tributàries mitjançant el programa d'ajuda de l'AEAT.

Documentació

Model 100 o 102

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre HFP/310/2023, de 28 de març,

per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2022, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'establixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d'ambdós per mitjans electrònics (BOE 31-març-2023)

Normativa Bàsica

Ordre HFP/310/2023, de 28 de març,

per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2022, es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos, s'establixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i es determinen les condicions generals i el procediment per a la presentació d'ambdós per mitjans electrònics (BOE 31-març-2023)

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servici en el registre

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre,

per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE 26-novembre-2013)