Saltar al contingut principal

Verificació de dades / Comprovació limitada de discrepàncies absolutes en model 190.

Dades Generals

Denominació

Verificació de dades / Comprovació limitada de discrepàncies absolutes en model 190.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Liquidar al retenidor les quantitats efectivament retingudes, però no ingressades ni declarades en el model 190.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

oficie

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servici

No té fases específiques d'actuació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària. Articles 131 a 133, 136 a 140. (BOE 18-desembre-2003)

  • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. Articles 155 a 156, 163 a 165. (BOE 5-setembre-2007)