Saltar al contingut principal

Model 230. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents: Retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes; Impost sobre societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació

Dades Generals

Denominació

Model 230. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents: Retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes; Impost sobre societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Establir la subjecció a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels premis de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado i altres òrgans tant nacionals com d'uns altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i que fins ara estaven exempts.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

No té fases específiques d'actuació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden HAP/70/2013, de 30 de enero,

por la que se aprueba el modelo 230 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: Retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación" y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación". (BOE 31-enero-2013)