Saltar al contingut principal

Model 230. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents: Retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes; Impost sobre societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació

Dades Generals

Denominació

Model 230. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents: Retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes; Impost sobre societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Establir la subjecció a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels premis de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado i altres òrgans tant nacionals com d'uns altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i que fins ara estaven exempts.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

No té fases específiques d'actuació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre HAP/70/2013, de 30 de gener,

per la qual s'aprova el model 230 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de no Residents: Retencions i ingressos a compte del Gravamen Especial sobre els premis de determinades loteries i apostes; Impost sobre societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació" i el model 136 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de no Residents. Gravamen Especial sobre els Premis de determinades Loteries i Apostes. Autoliquidació". (BOE 31-gener-2013)