Saltar al contingut principal

Procediment de comprovació limitada especial de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

Dades Generals

Denominació

Procediment de comprovació limitada especial de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a estes declaracions o autoliquidacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

oficie

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servici

Inici. D'ofici. Comprovació limitada: Per acord de l'òrgan competent. L'inici de les actuacions es notificarà a l'obligat tributari mitjançant comunicació, en què se li indicarà la naturalesa i abast de les actuacions i se li informarà sobre els seus drets i obligacions en el curs de les mateixes.

Tramitació. Comprovació limitada: L'obligat tributari que haguera sigut requerit haurà de personar-se en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions, i haurà d'aportar la documentació i altres elements sol·licitats.

Terminació. El procediment de comprovació limitada acabarà per alguna de les següents formes: a) Resolució expressa de l'Administració. b) Caducitat. c) Inici d'un procediment inspector que incloga l'objecte de la comprovació limitada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica