Saltar al contingut principal

Declaracions Informatives. Verificació de dades / Comprovació limitada

Dades Generals

Denominació

Declaracions Informatives. Verificació de dades / Comprovació limitada

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'Administració tributària podrà iniciar el procediment de verificació de dades en els supòsits següents: Quan la declaració o autoliquidació de l'obligat tributari patisca de defectes formals o incórrega en errors aritmètics, quan les dades declarades no coincidisquen amb els continguts en unes altres declaracions presentades pel mateix obligat o amb els que obren en poder de l'Administració tributària, quan s'aprecie una aplicació indeguda de la normativa que resulte patente de la pròpia declaració o autoliquidació presentada o dels justificants aportats amb la mateixa, o quan es requerisca l'aclariment o justificació d'alguna dada relativa a la declaració o autoliquidació presentada, sempre que no es referisca al desenvolupament d'activitats econòmiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

oficie

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de correus.

Oficines de l'AEAT.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servici

Inici: mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclarisca o justifiqueu la discrepància observada o les dades relatives a la seua declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració compte amb dades suficients per a formular-la.

Tramitació: amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectue al·legacions en un termini de deu dies.

Terminació: el procediment de verificació de dades acabarà per alguna de les següents formes: Resolució, en què s'indique no procedix practicar liquidació provisional o en la que es corregisquen els defectes advertits. Liquidació provisional (haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagen tingut en compte en la mateixa). Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari (esta circumstància es farà constar en diligencia, no sent necessari dictar resolució expressa). Caducitat. Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte de la verificació de dades (la verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte de la mateixa).

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,

    General Tributaria. Artículos 131-133 (BOE 18 - diciembre - 2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 155 y 156. (BOE 05 - septiembre - 2007)