Saltar al contingut principal

Declaracions Informatives.Verificació de dades / Comprovació limitada

Dades Generals

Denominació

Declaracions Informatives.Verificació de dades / Comprovació limitada

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'Administració tributària podrà iniciar el procediment de verificació de dades en els següents supòsits:a) Quan la declaració o autoliquidació de l'obligat tributari patisca de defectes formals o incórrega en errors aritmètics.b) Quan les dades declarades no coincidisquen amb els continguts en altres declaraciós presentades pel mateix obligat o amb els que obren en poder de l'Administració tributària.c) Quan s'aprecie una aplicació indeguda de la normativa que resulte patent de la mateixa declaració o autoliquidació presentada o dels justificants aportats amb la mateixa.d) Quan es requerisca l'aclariment o justificació d'alguna dada relativa a la declaració o autoliquidació presentada, sempre que no es referisca al desenvolupament d'activitats econòmiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de correus.

Oficines de l'AEAT.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servici

Inici:mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclarisca o justifique la discrepància observada o les dades relatives a la seua declaració o autoliquidació o mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració compte amb prou dades per a formular-la.

Tramitació:amb caràcter previ a la resolució o a la pràctica de la liquidació provisional, l'Administració notificarà a l'obligat tributari la proposta de resolució o de liquidació perquè efectue al·legacions en un termini de deu dies.

Acabament:el procediment de verificació de dades acabarà per alguna de les següents formes:a) Resolució, en la que s'indique no és procedent practicar liquidació provisional o en la qual es corregisquen els defectes advertits.b) Liquidació provisional.Haurà d'estar motivada amb una referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hagen tingut en compte en la mateixa.c) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per part de l'obligat tributari.Esta circumstància es farà constar en diligència, no sent necessari dictar resolució expressa.d) Caducitat.e) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte de la verificació de dades.La verificació de dades no impedirà la posterior comprovació de l'objecte de la mateixa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Econòmic- administrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària.Articles 131-133 (BOE 18 - desembre - 2003)

  • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Articles 155 i 156.(BOE 05 - setembre - 2007)