Saltar al contingut principal

Comprovació censal - Gestió i control del Registre d'Operadors Intracomunitaris.

Dades Generals

Denominació

Comprovació censal - Gestió i control del Registre d'Operadors Intracomunitaris.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Les actuacions de comprovació censal tenen per objecte la comprovació de la veracitat de les dades comunicades pels obligats tributaris en les seues declaracions censals, d'acord amb les dades comunicades o declarats pel propi obligat tributari, amb les dades en poder de l'Administració, i mitjançant l'examen físic i documental dels fets i circumstàncies en les oficines, despatxos, locals i establiments de l'obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

oficie

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Per a accedir al Registre d'Operadors Intracomunitaris ha de presentar-se el model 036

Fases del procediment/servici

Inici: mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclarisca o justifiqueu la discrepància observada o les dades relatives a la seua declaració censal, o mitjançant la notificació de la proposta de resolució, quan l'Administració Tributària compte amb dades suficient per a formular-la.

Tramitació: l'Administració haurà de notificar a l'obligat tributari la proposta de resolució, concedint un termini de deu dies per a efectuar al·legacions. En esta fase, l'Administració podrà realitzar actuacions de comprovació censal.

Terminació: per alguna de les següents formes: a) Resolució, en què es rectifiquen les dades censals de l'obligat tributari. b) Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per l'obligat tributari, sense que siga necessari dictar resolució expressa. D'esta circumstància es deixarà constància expressa en diligencia. c) Caducitat. d) Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte del procediment de rectificació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

  General Tributaria. Artículos 97 a 116, 123. (BOE 18-diciembre-2003)

 • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

  por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 3 a 15, 25, 87 a 115 y 144 a 146. (BOE 5-septiembre-2007)

Normativa de tramitació

 • Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril,

  por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 10-mayo-2007 )

 • ORDEN EHA/3695/2007, de 13 de diciembre,

  por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 19-diciembre-2007 )