Saltar al contingut principal

Certificats tributaris.Expedició de certificats tributaris.Estar al corrent d'obligacions tributàries

Dades Generals

Denominació

Certificats tributaris.Expedició de certificats tributaris.Estar al corrent d'obligacions tributàries

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Expedició de documents acreditatius de fets relatius a la situació tributària d'un obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Documentació

Presentar el Model 01

Fases del procediment/servici

Inici:els certificats tributaris s'expediran a instàncies de l'obligat tributari a què el certificat es referisca o a petició d'un òrgan administratiu o de qualsevol altra persona o entitat interessada que requerisca el certificat, sempre que l'esmentada petició està prevista en una llei o compte amb el previ consentiment de l'obligat tributari.

Tramitació:tret que s'establisca el contrari, la falta d'emissió del certificat no determinarà que s'entenga emés amb caràcter positiu.S'entén per certificacions positives aquelles en les quals consten complides la totalitat de les circumstàncies, obligacions o requisits exigits per la normativa reguladora del certificat, i negatives en cas contrari

Acabament:emissió del certificat.Una vegada emés, l'obligat tributari podrà manifestar la seua disconformitat amb qualsevol de les dades que formen part del seu contingut en el termini de 10 dies, explicats a partir de l'endemà al de la seua recepció, mitjançant un escrit en el qual sol·licite la modificació del certificat, dirigit a l'òrgan que l'haja expedit, a què s'adjuntaran els elements de prova que estime convenients per a acreditar la seua sol·licitud.Si l'òrgan que va emetre el certificat estimara incorrecte el certificat expedit, procedirà a l'emissió d'un de nou en el termini de 10 dies.Si no considerara procedent expedir un nou certificat ho comunicarà a l'obligat tributari amb expressió dels motius en què es fonamenta

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

20 Dia/s hàbil/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de Recurs ni Reclamació.No obstant això, contra el contingut del certificat s'admet escrit de disconformitat en el termini de 10 dies pel qual se sol·licite la modificació.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica