Saltar al contingut principal

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Certificat Genèric

Dades Generals

Denominació

Certificats tributaris. Expedició de certificats tributaris. Certificat Genèric

Tipus de procediment

Certificats

Matèria

Impostos

Objecte

Expedició de documents acreditatius de fets relatius a la situació tributària d'un obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servici

Inici: sol·licitud per l'interessat, empresa o ciutadà.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

20 Dia/s hàbil/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de Recurs ni Reclamació. No obstant això, contra el contingut del certificat s'admet escrit de disconformitat en el termini de 10 dies pel qual se sol·licite la modificació.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària. Article 117. (BOE 18-desembre-2003)

  • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. Articles 70 a 75 (BOE 05-setembre-2007).