Saltar al contingut principal

Model 030. Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals.

Dades Generals

Denominació

Model 030. Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El model 030 podrà ser presentat pels obligats tributaris, persones físiques, per a sol·licitar l'alta en el Cens d'obligats Tributaris, així com per a sol·licitar l'assignació del NIF quan es tracti d'espanyols o de persones físiques que falten de nacionalitat espanyola que realitzen operacions de naturalesa tributària i no estiguen obligats a obtindre el DNI o no disposen de número d'identitat d'estranger respectivament, i no hagen de formar part del Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors. Les persones físiques que no desenvolupen activitats empresarials o professionals i no satisfacen rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte hauran d'utilitzar el model 030 per a comunicar el canvi de domicili fiscal, modificar dades personals, etc

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de Correus.

Oficines de l'AEAT.

Oficines consulars d'Espanya a l'exterior.

Per telèfon, quan es comunique el canvi de domicili fiscal de les persones físiques que no desenvolupen activitats econòmiques o professionals.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei. 39/2015.

Documentació

Model 030

Fases del procediment/servici

Inici: presentació del model 030. La presentació del model 030 podrà realitzar-se, potestativamente, en imprés o per via telemàtica a través d'Internet. La presentació en imprés es realitzarà en l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili fiscal de l'interessat en el moment de la presentació, bé mitjançant entrega directa o per correu dirigit a l'oficina de gestió de la citada Administració o Delegació. La presentació de la declaració per via telemàtica podrà ser efectuada bé pel mateix declarant o bé per un tercer que actue en la seua representació, en virtut de la col·laboració social en la gestió dels tributs.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre,

    por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 19-diciembre-2007)

  • Orden HFP/1336/2022, de 28 de diciembre,

    por la que se modifica la Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regula la comunicación de variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado y otra normativa tributaria.

  • Orden HFP/1397/2023, de 26 de diciembre,

    por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, así como las Órdenes por las que se aprueban los modelos 289 y 345 (BOE 29-diciembre-2023).

Normativa de tramitació

Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre,

por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 19-diciembre-2007)

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre,

por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria (BOE 26-noviembre-2013)