Saltar al contingut principal

Model 030.Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals.

Dades Generals

Denominació

Model 030.Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El model 030 podrà ser presentat pels obligats tributaris, persones físiques, per a sol·licitar l'alta al Cens d'Obligats Tributaris, així com per a sol·licitar l'assignació del NIF quan es tracte d'espanyols o de persones físiques que manquen de nacionalitat espanyola que vagen a realitzar operacions de naturalesa tributària i no estiguen obligats a obtindre el DNI o no disposen del NIE respectivament, i no hagen de formar part del Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.Les persones físiques que no desenvolupen activitats empresarials o professionals i no satisfacen rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte hauran d'utilitzar el model 030 per a comunicar el canvi de domicili fiscal, modificar dades personals, etc

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de Correus.

Oficines de l'AEAT.

Oficines consulars d'Espanya a l'exterior.

Per telèfon, quan es comunique el canvi de domicili fiscal de les persones físiques que no desenvolupen activitats econòmiques o professionals.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei.39/2015.

Documentació

Model 030

Fases del procediment/servici

Inici:presentació del model 030.La presentació del model 030 podrà realitzar-se, potestativament, en imprés o per via telemàtica a través d'Internet.La presentació en imprés es realitzarà en l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili fiscal de l'interessat en el moment de la presentació, bé mitjançant lliurament directe o per correu dirigit a l'oficina de gestió de l'esmentada Administració o Delegació.La presentació de la declaració per via telemàtica podrà ser efectuada bé pel mateix declarant o bé per un tercer que actue en la seua representació, en virtut de la col·laboració social en la gestió dels tributs.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre EHA/3695/2007, de 13 de desembre,

per la que s'aprova el model 030 de Declaració censal d'alta al Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques, es determinen el lloc i forma de presentació del mateix i es modifica l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals i retenidors.(BOE 19-desembre-2007)

Normativa Bàsica

  • Ordre EHA/3695/2007, de 13 de desembre,

    per la que s'aprova el model 030 de Declaració censal d'alta al Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques, es determinen el lloc i forma de presentació del mateix i es modifica l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals i retenidors.(BOE 19-desembre-2007)

  • Ordre HFP/1336/2022, de 28 de desembre,

    per la que es modifica l'Ordre HAC/177/2020, de 27 de febrer, per la que s'aprova el model 140, de sol·licitud de l'abonament anticipat de la deducció per maternitat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es regula la comunicació de variacions que afecten al dret al seu abonament anticipat i una altra normativa tributària.

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servici en el registre

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre,

per la que es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE 26-novembre-2013)