Saltar al contingut principal

Models 036 i 037.Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada.

Dades Generals

Denominació

Models 036 i 037.Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Els qui hagen de formar part del Cens d'empresaris, professionals i retenidors hauran de presentar una declaració d'alta en el mateix, utilitzant el model 036 o 037.De la mateixa manera s'haurà de presentar en casos de variació i baixa.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de Correus.

Oficines de l'AEAT.

Oficines consulars d'Espanya a l'exterior per a sol·licitud NIF no residents.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei.39/2015.

Documentació

Model 036 - Model 037

Fases del procediment/servici

Inici:els models 036 i 037 podran presentar-se en imprés o per via electrònica a través d'internet.1.La presentació per internet podrà ser efectuada:a) Mitjançant certificat electrònic reconegut emés d'acord a les condicions que establix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica que resulte admissible per l'Agència Estatal d'Administració Tributària segons la normativa vigent en cada moment.b) En el cas d'obligats tributaris persones físiques, tret que es tracte d'algun dels supòsits assenyalats en l'apartat següent, la presentació electrònica també podrà realitzar-se mitjançant Cl@ve PIN o sistema de firma amb clau d'accés en un registre previ com a usuari.La presentació electrònica per internet del model 036 tindrà caràcter obligatori per a les declaraciós d'aquells obligats tributaris que, bé tinguen la condició d'Administració Pública, bé estiguen adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o bé tinguen la forma de societat anònima o societat de responsabilitat limitada, així com en el supòsit que el model 036 s'utilitze per a sol·licitar la inscripció en el registre de devolució mensual.Esta obligatorietat no resultarà aplicable quan el model 036 s'utilitze per a sol·licitar l'assignació del número d'identificació fiscal provisional o definitiu.2.La presentació en imprés dels models 036 i 037 es realitzarà en l'Administració o, en el seu defecte, Delegació de l'AEAT corresponent al domicili fiscal del titular de la declaració en el moment de la seua presentació.Les persones o entitats no residents a Espanya o no establides al territori d'aplicació de l'Impost sobre el Valor Afegit presentaran el model 036 en l'Administració o Delegació de l'AEAT corresponent al domicili fiscal del seu representant o, en cas que no l'hagueren nomenat, a la del lloc on operen.La presentació en imprés del model 036 podrà realitzar-se mitjançant lliurament directe a les oficines indicades o enviant-lo per correu certificat a les mateixes.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

 • Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril,

  per la que s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals i retenidors.(BOE 10-maig-2007)

 • Ordre HAP/2215/2013, de 26 de novembre,

  per la que es modifica entre altres, l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la que s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals i retenidors.(BOE 29 - novembre - 2013)

 • Ordre HAP/2484/2014, de 29 de desembre,

  per la que es modifica l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la que s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals i retenidors.(BOE 31 - desembre - 2014)

 • Ordre HFP/1307/2017, de 29 de desembre,

  per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la que s'aproven els models 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors, l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la que s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i l'Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 303 impost sobre el valor afegit, autoliquidació (BOE 30-desembre-2017).

 • Ordre HAC/1416/2018, de 28 de desembre,

  per la qual es modifica l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre, per la qual s'aprova el model 309 de Declaració-liquidació no periòdica de l'Impost sobre el Valor Afegit;l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la que s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors i 037 de Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors;l'Ordre EHA/3695/2007, de 13 de desembre, per la que s'aprova el model 030 de Declaració censal d'alta al Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques i l'Ordre, HAP/1751/2014, de 29 de setembre, per la que s'aprova el formulari 034 de Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als deixats per via electrònica en l'Impost sobre el Valor Afegit i es regulen diferents aspectes relacionats amb el mateix.

 • Ordre HAC/609/2021, de 16 de juny,

  per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril, per la qual s'aproven els models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals, i retenidors i 037 de Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa al Cens d'empresaris, professionals i retenidors i l'Ordre EHA/3695/2007, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 030 de Declaració censal d'alta al Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques, es determinen el lloc i forma de presentació del mateix (BOE 18-juny-2021).