Saltar al contingut principal

IAE. Declaració d'alta, variació o baixa en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i comunicació de l'import net del volum de negoci a l'efecte de IAE (tramitació davant l'AEAT).

Dades Generals

Denominació

IAE. Declaració d'alta, variació o baixa en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i comunicació de l'import net del volum de negoci a l'efecte de IAE (tramitació davant l'AEAT).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Els subjectes passius que no estiguen exempts de l'impost estan obligats a presentar declaració d'alta en la seua matrícula (model 840). Estan, també, obligats a presentar declaració d'alta en la matrícula els subjectes passius que vingueren aplicant alguna de les exempcions establides en l'impost, quan deixen de complir les condicions exigides per a la seua aplicació. Els subjectes passius inclosos en la matrícula de l'impost estaran obligats a presentar declaració mitjançant la qual es comuniquen les variacions d'orde físic, econòmic o jurídic, que es produïsquen en l'exercici de les activitats gravades i que tinguen transcendència a l'efecte de la seua tributació per este impost. Els subjectes passius de l'impost que cessen en l'exercici d'una activitat, per la qual figuren inscrits en la matrícula, estaran obligats a presentar declaració de baixa en l'activitat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica i en les

Oficines de l'AEAT.

Documentació

Presentació dels models 840 i 848.

Fases del procediment/servici

Inici: presentació dels models 840 i 848. Quan la gestió censal es duga a terme per l'Administració tributària de l'Estat, les declaracions d'alta, variació o baixa en l'IAE (model 840) es presentaran en la Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que corresponga. Serà possible la presentació telemàtica d'este model de declaració. La comunicació de l'import net del volum de negoci (model 848) es presentarà bé directament davant qualsevol Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o per correu certificat, dirigit a la Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili fiscal del contribuent o per mitjans telemàtics a través del registre electrònic de l'AEAT.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • ORDEN HAC/85/2003, de 23 de enero,

    por la que se determinan los supuestos en los que los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas deben presentar una comunicación en relación con el importe neto de su cifra de negocios y se aprueba el modelo de dicha comunicación. (BOE 23-enero-2003)

  • ORDEN HAC/2572/2003, de 10 de septiembre,

    por la que se aprueba el modelo 840 de Declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (BOE 18-septiembre-2003)