Saltar al contingut principal

IAE.Declaració d'alta, variació o baixa en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i comunicació de l'import net de la xifra de negocis a efectes d'IAE (tramitació davant de l'AEAT).

Dades Generals

Denominació

IAE.Declaració d'alta, variació o baixa en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i comunicació de l'import net de la xifra de negocis a efectes d'IAE (tramitació davant de l'AEAT).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Els subjectes passius que no estiguen exempts de l'impost estan obligats a presentar declaració d'alta en la seua matrícula (model 840).Estan, així mateix, obligats a presentar declaració d'alta en la matrícula els subjectes passius que vingueren aplicant alguna de les exempcions establides en l'impost, quan deixen de complir les condicions exigides per a la seua aplicació.Els subjectes passius inclosos en la matrícula de l'impost estaran obligats a presentar declaració mitjançant la qual es comuniquen les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, que es produïsquen a l'exercici de les activitats gravades i que tinguen transcendència a efectes de la seua tributació per este impost.Els subjectes passius de l'impost que cessen a l'exercici d'una activitat, per la qual figuren inscrits en la matrícula, estaran obligats a presentar declaració de baixa en l'activitat.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica i en les

Oficines de l'AEAT.

Documentació

Presentació dels models 840 i 848.

Fases del procediment/servici

Inici:presentació dels models 840 i 848.Quan la gestió censal es porte a cap per l'Administració tributària de l'Estat, les declaraciós d'alta, variació o baixa en l'IAE (model 840) es presentaran en la Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que corresponga.Serà possible la presentació telemàtica d'este model de declaració.La comunicació de l'import net de la xifra de negocis (model 848) es presentarà bé directament davant de qualsevol Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, o per correu certificat, dirigit a la Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al domicili fiscal del contribuent o per mitjans telemàtics a través del registre electrònic de l'AEAT.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • ORDRE HAC/85/2003, de 23 de gener,

    per la qual es determinen els supòsits en els quals els subjectes passius de l'Impost sobre Activitats Econòmiques han de presentar una comunicació en relació amb l'import net de la seua xifra de negocis i s'aprova el model de l'esmentada comunicació.(BOE 23-gener-2003)

  • ORDRE HAC/2572/2003, de 10 de setembre,

    per la qual s'aprova el model 840 de Declaració de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació telemàtica.(BOE 18-setembre-2003)