Saltar al contingut principal

NIF: Assignació de número d'identificació fiscal a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.

Dades Generals

Denominació

NIF: Assignació de número d'identificació fiscal a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment a través del qual l'Agència Estatal d'Administració Tributària assigna el NIF a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica per a les seues relacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

oficie

Sol·licitant: Administració

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Model 036. Còpia de l'escriptura pública o document fefaent de la seua constitució i dels estatuts socials o document equivalent. Certificació de la seua inscripció en un Registre Públic, quan escaiga.

Fases del procediment/servici

Inici: a instàncies de part. Les persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica que siguen titulars de relacions de naturalesa o amb transcendència tributària hauran de sol·licitar un NIF. La sol·licitud s'efectuarà mitjançant presentació de la declaració censal d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors (model 036). S'haurà de sol·licitar abans de realitzar qualsevol entrega, prestació o adquisició de béns o servicis, percepció de cobraments o abonament de pagaments, o contractació de personal laboral, per al desenvolupament de l'activitat empresarial o professional. Si més no, la sol·licitud es formularà dins del mes següent a la data de constitució o establiment en territori espanyol de la persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica. Els Notaris podran presentar, per via telemàtica, en representació de les persones jurídiques i entitats sense personalitat en constitució, el model 036 i la documentació precisa per a sol·licitar el NIF provisional, en determinats supòsits. D'ofici. En cas que no ho sol·liciten, l'Administració Tributària podrà procedir d'ofici a donar-los d'alta en el Cens d'obligats Tributaris i a assignar-los el NIF que corresponga.

Tramitació: l'Administració Tributària podrà comprovar la veracitat de les dades comunicades pels interessats en les seues sol·licituds de NIF provisional o definitiu. Quan les dades no anaren veraços, es concedirà audiència per un termini de deu dies.

Terminació: en cas de denegació: - Es podrà denegar l'assignació del NIF provisional o definitiu quan de la comprovació efectuada per l'Administració Tributària resultara que les dades comunicades pels interessats no són veraços. - El NIF provisional o definitiu no s'assignarà a les persones jurídiques o entitats que no aporten, com a mínim, un document firmat en el que els atorgants manifesten el seu acord de voluntats per a la constitució de la persona jurídica o entitat o un altre document que acredite situacions de cotitularitat. Assignació de NIF provisional / definitiu: S'assignarà el NIF en el termini de deu dies. El NIF serà provisional mentres l'entitat no aporte còpia de l'escriptura pública o document fefaent de constitució i dels estatuts socials o document equivalent, així com certificació d'inscripció en un Registre Públic, quan escaiga. Quan s'assigne NIF provisional, l'entitat quedarà obligada a l'aportació de la documentació pendent necessària per a l'assignació del NIF definitiu en un mes des de la inscripció en el Registre corresponent o des de l'atorgament dels documents citats, si no anara necessària la inscripció dels mateixos en el Registre corresponent. Transcorregut este termini sense que s'haja aportat la documentació pendent, es podrà requerir la seua aportació, atorgant un termini màxim de deu dies per a la seua presentació o per a justificar els motius que la impossibiliten, amb indicació del termini necessari per a la seua aportació definitiva. La falta d'atenció dins el termini establert i en la forma escaient del requeriment podrà determinar la revocació del NIF provisional. Per a sol·licitar el NIF definitiu s'haurà de presentar declaració censal de modificació (model 036), en què es faran constar, si escau, les modificacions produïdes respecte de les dades consignades en la declaració de sol·licitud del NIF provisional que no hagen sigut comunicats a l'Administració en anteriors declaracions censals de modificació, i a la que s'acompanyarà la documentació pendent. Complida esta obligació, s'assignarà el NIF definitiu. Mitjançant conveni entre l'Agència Tributària i els Notaris es facilita a les persones jurídiques i entitats sense personalitat l'obtenció de NIF provisional en el moment de l'atorgament de l'escriptura pública o document fefaent de constitució, prèvia presentació del model 036, i de NIF definitiu, quan es procedisca a la seua inscripció registral

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

10 Dia/s hàbil/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'interposarà davant l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requerix autentificació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero,

por la que se regula la composición del NIF de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. (BOE 26-febrero-2008)

Normativa de tramitación

  • Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril,

    por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 10-mayo-2007)

  • ORDEN EHA/3695/2007, de 13 de diciembre,

    por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo y se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. (BOE 19-diciembre-2007)