Saltar al contingut principal

Consulta empresaris en estimació objectiva a l'efecte de practicar retenció.

Dades Generals

Denominació

Consulta empresaris en estimació objectiva a l'efecte de practicar retenció.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Consultar el règim aplicable als empresaris que desenvolupen activitats que tributen en estimació objectiva a l'efecte de confirmar la possible obligatorietat de retenció.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servici

Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo,

por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. (BOE 31-03-2007)