Saltar al contingut principal

Formulari 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors

Dades Generals

Denominació

Formulari 035. Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per a gestionar el registre en el sistema OSS (One-Stop Shop, Finestreta única europea d'IVA per a vendes transfrontereres).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

És necessari especificar el Número d'identificació fiscal a Espanya del subjecte passiu que registrarà, modificar dades o sol·licitar la baixa en el règim.

Fases del procediment/servici

Inici: presentació del formulari 035

Tramitació: l'Administració podrà comprovar la veracitat de les dades comunicades per l'interessat en la seua declaració.

Terminació: comunicació de l'acord per via electrònica a l'interessat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant l'Oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,

    por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE, 31-diciembre-1992)

  • Orden HAC/611/2021, de 16 de junio,

    por la que se aprueba el formulario 035 "Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación (BOE 18-junio-2021).

Normativa de tramitació

Orden HAC/611/2021, de 16 de junio,

por la que se aprueba el formulario 035 "Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación (BOE 18-junio-2021).

Normativa que aprueba la inclusión del procedimiento o servicio en el registro

Orden HAC/611/2021, de 16 de junio,

por la que se aprueba el formulario 035 "Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación (BOE 18-junio-2021).