Saltar al contingut principal

Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors. Formulari 035

Dades Generals

Denominació

Registre Censal dels règims especials aplicables a les prestacions de servicis, vendes a distancia de béns i determinades entregues interiors. Formulari 035

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per a gestionar el registre en el sistema OSS (One-Stop Shop, Finestreta única europea d'IVA per a vendes transfrontereres).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Documentació en poder de l'interessat

Fases del procediment/servici

Inici: presentació del formulari 035

Tramitació: l'Administració podrà comprovar la veracitat de les dades comunicades per l'interessat en la seua declaració.

Terminació: comunicació de l'acord per via electrònica a l'interessat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: en el termini d'un mes i amb caràcter potestatiu, davant l'Oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre,

    pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit (BOE, 31-desembre-1992)

  • Ordre HAC/611/2021, de 16 de juny,

    per la qual s'aprova el formulari 035 "Declaració d'inici, modificació o cessació d'operacions compreses en els règims especials aplicables als subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius o que realitzen vendes a distancia de béns o determinades entregues nacionals de béns" i es determinen la forma i procediment per a la seua presentació (BOE 18-juny-2021).