Saltar al contingut principal

Reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social.

Dades Generals

Denominació

Reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment que té per objecte el reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social, a efectes d'aplicar l'exempció en l'Impost sobre el Valor Afegit de les operacions assenyalades a l'article 20.Uno.8º, 13é i 14é de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud.Juntament amb la sol·licitud s'hauran d'adjuntar els documents que s'assenyalen en la Fase d'Inici del procediment.

Fases del procediment/servici

Inici:a instància de part, mitjançant sol·licitud, a la qual s'adjuntaran els següents documents:- Escriptura de constitució de l'entitat o establiment amb menció expressa del seu objecte social.- Estatuts o Reglaments.- Certificat d'inscripció en el Registre Públic corresponent.- Declaració expedida pel representant legal de l'entitat o establiment acreditant reunir els requisits i condicions especificades a l'article 20.Tres de la Llei de l'Impost.La sol·licitud s'haurà de presentar abans de la realització de les operacions l'exempció de les quals es pretén.

Tramitació:el procediment es tramitarà amb els documents aportats o requerits.

Acabament:Resolució expressa.El reconeixement del caràcter social assortirà efectes respecte de les operacions la meritació de les quals es produïsca a partir de la data de la sol·licitud.El reconeixement del caràcter social assortirà efectes respecte de les operacions la meritació de les quals es produïsca a partir de la data de la sol·licitud.L'eficàcia de l'esmentat reconeixement quedarà, a més, condicionada a la subsistència dels requisits que, segons el disposat en la normativa de l'Impost, hagen fonamentat el reconeixement del caràcter social de les entitats o establiments.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica