Saltar al contingut principal

Reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social.

Dades Generals

Denominació

Reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment que té per objecte el reconeixement de la condició d'entitat o establiment de caràcter social, a l'efecte d'aplicar l'exempció en l'impost sobre el valor afegit de les operacions assenyalades en l'article 20.U.8é, 13é i 14é de la Llei de l'impost sobre el Valor Afegit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de correus.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud. Juntament amb la sol·licitud hauran d'adjuntar-se els documents que s'assenyalen en la Fase d'Inici del procediment.

Fases del procediment/servici

Inici: a instàncies de part, mitjançant sol·licitud, a què s'adjuntaran els següents documents: - Escriptura de constitució de l'entitat o establiment amb menció expressa de seu objecte social. - Estatuts o Reglaments. - Certificat d'inscripció en el Registre Públic corresponent. - Declaració expedida pel representant legal de l'entitat o establiment acreditant reunir els requisits i condicions especificades en l'article 20.Tres de la Llei de l'impost. La sol·licitud haurà de presentar-se abans de la realització de les operacions de la qual exempció es pretén.

Tramitació: el procediment es tramitarà amb els documents aportats o requerits.

Terminació: Resolució expressa. El reconeixement del caràcter social assortirà efectes respecte de les operacions del qual merite es produïsca a partir de la data de la sol·licitud. El reconeixement del caràcter social assortirà efectes respecte de les operacions del qual merite es produïsca a partir de la data de la sol·licitud. L'eficàcia d'este reconeixement quedarà, a més, condicionada a la subsistència dels requisits que, segons el que disposa la normativa de l'Impost, hagen fonamentat el reconeixement del caràcter social de les entitats o establiments.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 37/1992, de 28 de diciembre,

    del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 20. Uno. 8º, 13º, 14º y 20.Tres. (BOE 29-diciembre-1992)

  • Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,

    por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 6. (BOE 31-diciembre-1992)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Disposición Adicional Primera. Dos. 2. (BOE 5-septiembre-2007)