Saltar al contingut principal

Model 308. IVA. Règim Especial del Recàrrec Equivalència, article 30 bis del Reglament de l'IVA i subjectes passius ocasionals. Sol·licitud de devolució.

Dades Generals

Denominació

Model 308. IVA. Règim Especial del Recàrrec Equivalència, article 30 bis del Reglament de l'IVA i subjectes passius ocasionals. Sol·licitud de devolució.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la sol·licitud de devolució corresponent al Règim especial del Recàrrec Equivalència, article 30 bis del Reglament de l'IVA i subjectes passius ocasionals

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Entitats col·laboradores

Oficines de l'AEAT

Documentació

Model 308

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

ORDRE EHA/3786/2008, de 29 de desembre,

per la qual s'aproven el model 303 impost sobre el valor afegit, Autoliquidació, i el model 308 impost sobre el valor afegit, sol·licitud de devolució: Recarregue d'equivalència, article 30 bis del Reglament de l'IVA i subjectes passius ocasionals i es modifiquen els Annexos I i II de l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, així com una altra normativa tributària. (BOE 30-desembre-2008)