Saltar al contingut principal

Model 353. IVA. Grup d'entitats. Model agregat. Autoliquidació mensual.

Dades Generals

Denominació

Model 353. IVA. Grup d'entitats. Model agregat. Autoliquidació mensual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació del model d'autoliquidació agregat en l'impost sobre el valor afegit, que haurà de presentar l'entitat dominant, a través del qual es realitza l'ingrés del deute tributari o la sol·licitud de compensació o devolució.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, en la Sede electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Model 353

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

ORDRE EHA/3434/2007, de 23 de novembre,

per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de Comunicació de dades, corresponents al Règim especial del Grup d'Entitats en l'impost sobre el valor afegit. (BOE 29-novembre-2007)

Normativa de tramitació

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre,

per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària (BOE 26-novembre-2013).

Normativa que aprova la inclusió del procediment o servici en el registre

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la qual es cregui la sede electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-desembre-2009).