Saltar al contingut principal

Model 952.IVA:Comunicació de la modificació de la base imposable en supòsits de concurs i per crèdit incobrable.

Dades Generals

Denominació

Model 952.IVA:Comunicació de la modificació de la base imposable en supòsits de concurs i per crèdit incobrable.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Habilitar el formulari previst per a comunicar la modificació de bases imposables en l'Impost sobre el Valor Afegit i de recepció de factures rectificatives.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

Inici:Comunicació de l'obligat tributari

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Resolució de 4 de març de 2014, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seua identificació telemàtica davant de les entitats col·laboradores en ocasió del pagament de deutes pel procediment de càrrec en compte, mitjançant el sistema de firma no avançada amb clau d'accés en un registre previ (pin24h).(BOE 11-març-2014)

Normativa Bàsica

Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre,

pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit i es modifica el Reial Decret 1041/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen les declaraciós censals que han de presentar a efectes fiscals els empresaris, els professionals i altres obligats tributaris;el Reial Decret 338/1990, de 9 de març, pel qual es regula la composició i la forma d'utilització del número d'identificació fiscal, el Reial Decret 2402/1985, de 18 de desembre, pel qual es regula l'haver d'expedir i lliurar factura que incumbix als empresaris i professionals, i el Reial Decret 1326/1987, d'11 de setembre, pel qual s'establix el procediment d'aplicació de les Directives de la Comunitat Econòmica Europea sobre intercanvi d'informació tributària.Art 24.(BOE 31-12-1992)