Saltar al contingut principal

Model 369. Declaracions d'IVA del règim One Stop Shop (OSS)

Dades Generals

Denominació

Model 369. Declaracions d'IVA del règim One Stop Shop (OSS)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de declaracions d'IVA del sistema OSS (One-Stop Shop, Finestreta única europea d'IVA per a vendes transfrontereres).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Documentació en poder de l'interessat

Fases del procediment/servici

No existixen fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre,

    pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre el Valor Afegit (BOE 31-desembre-1992)

  • Ordre HAC/610/2021, de 16 de juny,

    per la qual s'aprova el model 369 "impost sobre el valor afegit. Autoliquidació dels règims especials aplicables als subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius, que efectuen vendes a distancia de béns i certes entregues interiors de béns" i es determinen la forma i procediment per a la seua presentació (BOE 18-juny-2021).

  • Ordre HFP/493/2022, de 30 de maig,

    per la qual es modifica l'Ordre HAC/610/2021, de 16 de juny, per la qual s'aprova el model 369 "impost sobre el valor afegit. Autoliquidació dels règims especials aplicables als subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius, que efectuen vendes a distancia de béns i certes entregues interiors de béns" i es determinen la forma i procediment per a la seua presentació (BOE 2-juny-2022).