Saltar al contingut principal

Model 369. Declaracions d'IVA del règim One Stop Shop (OSS)

Dades Generals

Denominació

Model 369. Declaracions d'IVA del règim One Stop Shop (OSS)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de declaracions d'IVA del sistema OSS (One-Stop Shop, Finestreta única europea d'IVA per a vendes transfrontereres).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Documentació en poder de l'interessat

Fases del procediment/servici

No existixen fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,

    por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 31-diciembre-1992)

  • Orden HAC/610/2021, de 16 de junio,

    por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación (BOE 18-junio-2021).

  • Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo,

    por la que se modifica la Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación (BOE 2-junio-2022).