Saltar al contingut principal

IRPF. Declaració de la minoració del rendiment net en les activitats en estimació objectiva per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals

Dades Generals

Denominació

IRPF. Declaració de la minoració del rendiment net en les activitats en estimació objectiva per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Derivat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es tracta de minorar el rendiment net de l'estimació objectiva en l'import de les despeses extraordinàries originats per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Comunicació del succés desfavorable que ha causat les despeses extraordinàries i aportació de documentació justificativa.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No té, al tractar-se d'un procediment relatiu a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de comunicació prèvia a l'Administració.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 35/2006, de 28 de noviembre,

    del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. ( BOE, 29-noviembre-2006 )

  • REAL DECRETO 439/2007, de 30 de marzo,

    por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (BOE 31-marzo-2007)

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre,

    del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-octubre-2015).