Saltar al contingut principal

Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Pagament fraccionat.

Dades Generals

Denominació

Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Pagament fraccionat.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Model de declaració a presentar per aquelles persones físiques que realitzen activitats econòmiques en estimació directa, modalitat normal o simplificada en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. També hauran de presentar este model, amb les excepcions que s'establixen en la normativa vigent, les persones físiques que realitzen activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres en estimació directa, modalitat normal o simplificada.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT

Entitats Col·laboradores

Documentació

Model 130. Es presentarà de l'1 al 20 d'abril, juliol i octubre i de l'1 al 30 de gener.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • ORDEN EHA/672/2007, de 19 de marzo,

    por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimacion directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidaciòn del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. ( BOE 22-marzo-2007)

  • Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero,

    por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. (BOE 19 - febrero - 2015)