Saltar al contingut principal

Model 146. IRPF. Pensionistes amb dos o més pagadors. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions.

Dades Generals

Denominació

Model 146. IRPF. Pensionistes amb dos o més pagadors. Sol·licitud de determinació de l'import de les retencions.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

En l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, model que podrà ser utilitzat pels pensionistes que tinguen dos o més pagadors per a acollir-se al procediment especial, objectiu fonamental del qual consistix en aconseguir que l'import total de les retencions i ingressos a compte sobre les pensions i havers passius procedents de més d'un pagador suportats pels contribuents que s'acullen al mateix, coincidisca amb el que hagueren suportat d'haver procedit els citats rendiments d'un només pagador.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

La sol·licitud haurà d'acompanyar-se del model de comunicació al pagador de la situació personal i familiar del perceptor.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Resolución de 13 de enero de 2003, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la que se aprueba el modelo 146, de solicitud de determinación del importe de las retenciones, que pueden presentar los contribuyentes perceptores de prestaciones pasivas procedentes de más de un pagador, y se determina el lugar de presentación de dicha solicitud. ( BOE 14-enero-2003 )