Saltar al contingut principal

Model 150. IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Per a contribuents que hagen optat per este règim amb anterioritat a 1 de gener de 2015)

Dades Generals

Denominació

Model 150. IRPF. Règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol. (Per a contribuents que hagen optat per este règim amb anterioritat a 1 de gener de 2015)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Estan obligats a presentar i subscriure esta declaració els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) als que resulte d'aplicació el règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol previst en l'article 93 de la Llei de l'IRPF. En virtut d'este règim especial, les persones físiques que adquirisquen la seua residència fiscal a Espanya com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol poden optar, mitjançant una comunicació dirigida a l'Administració tributària, per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents, mantenint la seua condició de contribuents per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, durant el període impositiu en què s'efectue el canvi de residència i durant els cinc períodes impositius següents, quan es complisquen certes condicions reglamentàriament establides.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Entitats Col·laboradores.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Model 150

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Orden EHA/848/2008, de 24 de marzo,

por la que se aprueban el modelo 150 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para contribuyentes del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, así como el modelo 149 de comunicación para el ejercicio de la opción por tributar por dicho régimen y se modifican otras disposiciones en relación con la gestión de determinadas autoliquidaciones. (BOE 31-marzo-2008)