Saltar al contingut principal

Model 151. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

Dades Generals

Denominació

Model 151. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Amb este model es permet la presentació telemàtica, així com la predeclaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 35/2006, de 28 de novembre,

    de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobreu la Renda de no Residents i sobreu el Patrimoni. (BOE 29 - novembre - 2006)

  • Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre,

    per la qual s'aprova el model 151 de declaració de l'impost sobre la renda de les Persones Físiques per a contribuents del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol, així com el model 149 de comunicació per a l'exercici de l'opció per tributar per este règim, i es modifiquen l'Ordre HAP/1136/2014, de 30 de juny, per la qual es regulen determinades qüestiones relacionades amb les obligacions d'informació i diligencia deguda establides en l'acord entre el regne d'Espanya i els Estats Units d'Amèrica per a la millora del compliment fiscal internacional i l'aplicació de la llei nord-americana de compliment tributari de comptes estrangers i s'aprova la declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes, model 290, i una altra normativa tributària. (BOE 23 - desembre - 2015)