Saltar al contingut principal

Model 696.Taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en les ordes civil, contenciós-administratiu i social (Taxa judicial).

Dades Generals

Denominació

Model 696.Taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en les ordes civil, contenciós-administratiu i social (Taxa judicial).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar l'autoliquidació de la taxa que té per objecte gravar la utilització, per part de determinades entitats, de l'exercici de la potestat jurisdiccional en les ordes jurisdiccionals civil, contenciós-administratiu i social.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Entitats Col·laboradores.

Documentació

Model 696

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 10/2012, de 20 de noviembre,

    por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. (BOE 21-noviembre-2012)

  • Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre,

    por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación. (BOE 15-diciembre-2012)

  • Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo,

    por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación. (BOE 30-marzo-2013)